In bài này

Huyệt số 3 Diện Chẩn

Tư liệu về quá trình tìm ra các huyệt trên mặt của GSTSKH Bùi Quốc Châu, nền tảng của Diện chẩn – Điều Khiển Liệu Pháp: Huyệt số 3

Huyệt số 3 (tìm ra ngày 13/4/1980)

 huyệt số 3 diện chẩn

huyệt số 3 diện chẩn