In bài này

Mắt

 Bụi vào mắt

1.  Thè lư ỡi ra liếm khoé miệng chéo v ới bên mắt đang có bụi.  Liếm độ vài giây là hết bụi.

Cận thị

1.  Day ấn H.34, 6 và lăn các sinh huyệt quanh mắt.

2.  Day ấn H.34, 1, 127 và lăn quanh mắt.

3.  Day ấn H.267, 130, 3, 388.

Chảy nước mắt sống

1.  Day ấn H.16, 195, 87, 51.

2.  Dùng cây cầu gai nhỏ lăn khắp mi mắt.

3.  Day ấn H.16, 61.

Cườm mắt (cườm nước, cườm khô)

1.  Day ấn H.324, 131, 41, 437, 235, 290, 184, 34, 16, 199 (giữa H.421 & H.197).  Rồi gạch các sinh huyệt theo đồ hình Mắt.

2.  Dò sinh huyệt trên chân mày rồi dùng cây cầu gai lăn nhi ều lần trong ngày.  Mắt cườm tan dần và nước Mắt sống cũng khỏi.

 Đỏ mắt

1.  Day ấn H.98, 17, 7, 50, 60, 100, 215.

2.  Day ấn H.16, 97, 180, 73, 3, 50.

3.  Gạch các sinh huyệt theo đồ hình mắt, chủ yếu là lòng bàn tay và đầu ngón tay út độ vài phút.  Mắt đỏ giảm dần cho đến hết.

 Lẹo mắt

1.  Day ấn H.332, 38.

2.  Day ấn H.283, 38, 3, 215.

3.  Day ấn H.38 trư ớc rồi day ấn ngay chân mụn lẹo.

 Liệt mắt (không cử đ ộng được vì li ệt dây th ần kinh thị giác)

1.  Day ấn H.34, 184.

Màng, mộng mắt

1.  Lăn gõ H.34, 65, 195, 267, 197.

2.  Gõ H.195, 16, 130, 3-, 38- , 17-.

3.  Day ấn H.195, 16, 130, 3, 100, 50.

Mờ mắt

1.  Day ấn H.34, 6, 21, 50.

2.  Day ấn H.197, 34, 73, 130, 12, 102.

3.  Vạch vùng xung quanh mắt giữa H.188 & H.65, các huyệt trên gờ mày (97, 98, 99), vùng H.131.  Chỗ nào có sinh huyệt thì day nh ẹ.  Mắt sẽ sáng dần.

Mờ mắt (vì giãn đồng tử, g ần như mù)

1.  Day ấn H.34, 65, 179, 267, 102, 100, 4 (liền sát khoé mắt trong), 2 (liền sát khoé mắt ngoài).  Rồi gạch các sinh huyệt theo đồ hình mắt.

 Mủ ở mắt (mắt có mủ)

1.  Day ấn H.41, 143, 127, 19 rồi lăn quanh mắt nhiều vòng.

2.  Day ấn H.197, 34, 16, 39, 50, 38.

3.  Hơ mắt đối xứng.

 Nhức mắt

1.  Day ấn H16.

2.  Day ấn H.34, 21 ,6.

 Nháy, giật Mắt

1.  Day ấn H.97, 98, 102, 99,  rồi hơ từ H.126 đến H.87 và từ H.0 đến Nhân trung.

2.  Gõ các vùng mắt theo đồ hình, sau vài tuần mới hết hẳn.

3.  Day ấn H.179.

 Quầng thâm ở mắt

1.  Day ấn H.290, 113, 7.

2.  Hơ trực tiếp chỗ thâm.

 Sụp mí mắt

1.  Day ấn H.124, 34, 267, 102, 100, 50.

Thị lực kém (mắt kém)

1.  Day ấn H.6, 34, 130.

2.  Day ấn H.50, 195, 197.

Chìa Khóa Vạn Năng - Trần Dũng Thắng
© 01/2014 - www.dienchanviet.com