In bài này

Mũi

Không ngửi thấy mùi

1.  Lăn và day ấn H.138.

2.  Day ấn H.34, 290, 156, 100, 555.

 Nghẹt mũi

1.  Day gõ H.360, 330.

2.  Day ấn H.3, 23.

3.  Day ấn H.7, 61, 423, 565.

4.  Day ấn và hơ H.184, 300, 287, 61, 0.

5.  Day ấn H.184, 61.

6.  Hơ đồ hình mũi trên trán từ H.103 tới H.26 độ vài chục giây là hết nghẹt.

7.  Hơ cạnh bàn tay hoặc vành tai, hơ đi hơ lại chỗ bắt nóng nhất.

8.  Hơ lòng bàn tay thấy mao mạch ở mũi nở ra, mũi thông ngay.

 Nhảy mũi

Kéo mạnh H.287 xu ống vài chục cái là hết.

 Sổ mũi

1.  Day ấn H.287 hoặc H.143 hay H.126 hoặc H.219.

2.  Gạch H.197 ngược lên

3.  Day ấn H.34, 21, 6.

4.  Day ấn H.61, 184, 16.

5.  Day ấn H.87, 127, 37, 0.

6.  Day ấn H.16, 126, 287, 0.

7.  Bôi đầu đánh nóng vùng mang tai rồi day ấn H.16, 138, 275, 0.

 Viêm mũi dị ứng

1.  Day ấn H.0, 300, 45, 61, 184.

2.  Day ấn H.0, 17, 287, 45, 184, 138.

3.  Day ấn H.39, 49, 65, 103 ,184, 12.

4.  Day ấn H.126, 65, 184, 61, 39, 7.

5.  Day ấn H.41, 233, 50, 61, 37, 127, 87.

6.  Chà hai cung mày, sau đó day ấn H.127, 7, 467.

7.  Lấy cây ráy tai chấm dầu cù là xoa vào lỗ tai, sau đó chấm cao deep heat vào các huyệt 61, 39 chừ ng vài phút sau mũi khô, hết hắt hơ i.

8.  Nếu viêm mũi d ị ứng do nhiệt, day ấn: 143, 173, 39, 49.

9.  Nếu viêm mũi d ị ứng do hàn và kéo thành suyễn, day ấn: 127, 50, 19, 39, 37, 1, 73,

189, 103, 300, 0.  Sau đó chà xát hai mang tai + hai cung mày + hai bên mũi, môi và cằm.

 Viêm xoang mũi

1.  Day ấn H.38, 17, 37, 50, 3.

2.  Day ấn H.12, 184, 61, 38.

3.  Day ấn H.65, 97, 99, 379, 126, 0.

4.  Day ấn H.240, 184, 287, 48, 121, 39, 132.

5.  Day ấn H.12, 65, 61, 184, 3, 38, 56, 106, 103.

6.  Day ấn bộ “thăng”: 127, 50, 19, 39, 37, 1, 73, 189, 103, 300, 0.  Rồi hơ đồ hình mũi (trên trán), hơ sống mũi + sườn mũi + cánh mũi.  Nếu còn nhức ở đầu (đỉnh đầu, thái dương, ót) thì hơ tiếp theo đồ hình phản chiếu trên mu bàn tay nắm lại.

7.  Day ấn H.209 rồi hơ, vài lần là hết.

8.  Chấm kem deep heat 467-, 360- , 180-.

Chìa Khóa Vạn Năng - Trần Dũng Thắng
© 01/2014 - www.dienchanviet.com